Xshell 5 / Xftp 5最终版 商业版,无更新,不限标签数

发布时间:2020-01-16 19:42:33 作者:admin 阅读量:26261

Windows上相当好用的SSH工具。

1、软件下载

蓝奏云下载Xshell-5.0.1339r | Xftp-5.0.1235r
本地下载:Xshell-5.0.1339r | Xftp-5.0.1235r

2、产品密钥

Xshell 5 产品密钥:181226-111351-999033
Xftp 5 产品密钥:181227-114744-999004

3、Host屏蔽

127.0.0.1 transact.netsarang.com
127.0.0.1 update.netsarang.com
127.0.0.1 www.netsarang.com
127.0.0.1 www.netsarang.co.kr
127.0.0.1 sales.netsarang.com

同时,工具 – 选项 – 更新 – 取消勾选“实时更新”

Catfish(鲶鱼) CMS V 5.5.3